HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 25. zasadnutie MsZ, konaného dňa 29.10.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - M. Hrabčák - doplnenie bodu rokovania - návrh na odkúpenie NTB poslancov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková
Mgr. Eva Motýľová PhDr. Mária Zagrapanová    

   Proti:
PaeDr. Jozef Miko      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - komisie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - predaj majetku mesta - osobitný zreteľ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Návrh na odkúpenie NTB poslancov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Ján Fekiač Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Proti:
Ing. František Gardoš PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský  

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška