HLASOVANIE POSLANCOVHlasovanie z 24. zasadnutie MsZ, konaného dňa 04.10.2018


Číslo hlasovania: 01
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

 Jozef Kropiľák

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 

 Číslo hlasovania: 02
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 Číslo hlasovania: 03
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová


   Zdržali sa:

Ing. Miroslav Čekan

Mgr., Ing. Anna Mihoková

 Matúš Pažický

 Číslo hlasovania: 04
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ – berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 

 


   Nehlasovali:

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 

 

 Číslo hlasovania: 05
Číslo bodu: 04.
Správa o výsledkoch kontrol - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária ZagrapanováČíslo hlasovania: 06
Číslo bodu: 05.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

Mgr. Peter Labanc

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 


   Zdržali sa:

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

 

 Číslo hlasovania: 07
Číslo bodu: 06.
Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária ZagrapanováČíslo hlasovania: 08
Číslo bodu: 07.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Hrabčák - rekonštrukcia chodníka ulica M. Slovenskej 8.000 € - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. František Gardoš

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Peter Labanc

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 Číslo hlasovania: 09
Číslo bodu: 07.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Hrabčák - ulica Murgašova - asvaltovanie medzi garážami - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. František Gardoš

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

 


   Zdržali sa:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Peter Labanc

PaeDr. Jozef Miko

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 

 Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 07.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Ružbarský -4.000 € pre neziskovú organizáciu CIZS - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Peter Labanc

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 


   Zdržali sa:

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

 

 

 Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 07.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Pažický - presun 8.000 € rekonštrukcia chodníka k žel. zastávke Orkucany - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. František Gardoš

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Peter Labanc

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 07.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária ZagrapanováČíslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 08.
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Ján Fekiač

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 

 


   Nehlasovali:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. František Gardoš

Mgr. Šimon Vaňo

 Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 09.
Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 


   Zdržali sa:

 Tibor Kostovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
WiFI pre Teba ­ mesto Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária ZagrapanováČíslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 


   Nehlasovali:

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 

 

 Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017, Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017 aoplnenie Cenníka na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov o ďalšie účely využitia nebytových priestorov. - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

 

 

 


   Nehlasovali:

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 

 

 Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - 1. pozemok zastavaná plocha stavbou 118 m2 - Agrokombinát - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

 

 

 


   Nehlasovali:

Ing. Miroslav Čekan

 

 

 Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - 2. pozemky zastavané stavbou 23 m2 + 48 m2 + 7 m2 - Ul. 9. mája - vstupy do obchodných prevádzok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

 Tibor Kostovčík

Mgr. Peter Labanc

Mgr. Daniela Lenková

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 


   Nehlasovali:

Ing. Miroslav Čekan

 

 

 Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 09.
Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   
Za:

Ing. Miroslav Čekan

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ján Fekiač

Ing. František Gardoš

Ing. Ladislav Haluška

Ing., PhD. Marek  Hrabčák

Mgr. Peter Labanc

Mgr., Ing. Anna Mihoková

PaeDr. Jozef Miko

Mgr. Eva Motýľová

 Matúš Pažický

Ing., PhD. Juraj Ružbarský

Mgr. Šimon Vaňo

PhDr. Mária Zagrapanová

 

 


   Nehlasovali:

 Tibor Kostovčík

Mgr. Daniela Lenková

 

 


H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice