HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 23. zasadnutie MsZ, konaného dňa 19.07.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Hrabčák - presun bodu rokovania - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo    

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 04.
Správa o výsledkoch kontrol - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková  Matúš Pažický  

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan PaeDr. Jozef Miko    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík  Matúš Pažický    

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 06.
Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 07.
Návrh schválenia počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 ­ 2022 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 08.
Stanovisko komisie zriadenej na vybavenie petície - vyhovuje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický PhDr. Mária Zagrapanová    

   Nehlasovali:
Ing. Ján Fekiač      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - Lenková - zníženie dotacie MFK a zvýšenie dotacie pre šachový klub - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo      

   Nehlasovali:
Ing. Ján Fekiač      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - Hrabčák - zníženie dotacie MFK, MHK, Florbalovému klubu a prevedenie rezervy 2500 € - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      

   Nehlasovali:
Ing. Ján Fekiač      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Proti:
 Tibor Kostovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Motýľová      

   Nehlasovali:
Ing. Ján Fekiač      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. - Pažický - na obsadenie riaditeľa CIS Sabinov n.o. vyhlásiť verejné výberové konanie - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Matúš Pažický  

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský  

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Nehlasovali:
 Jozef Kropiľák      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. - Kostovčík - člen SR - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová Mgr. Šimon Vaňo    

   Proti:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst PaeDr. Jozef Miko  

   Zdržali sa:
Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Tibor Kostovčík Mgr., Ing. Anna Mihoková
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová  

   Nehlasovali:
 Jozef Kropiľák      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. - Semanová - člen SR - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      

   Nehlasovali:
 Jozef Kropiľák      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík    

   Nehlasovali:
 Jozef Kropiľák      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Prerokovanie protestu prokurátora proti druhej časti uznesenia mesta Sabinov č. 87 z 8.10.2015, ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy (pozemok pod „točňou“ na Čergovskej ulici) - nevyhovuje protestu prokurátora - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst      

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková    

   Nehlasovali:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2018/2019 a v materských školách pre školský rok 2018/2019 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 1. záložné právo stavby a pozemky VPS - výstavba bytového domu A3 Mlynská - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 2. prevod majetku mesta - osobitný zreteľ - Rim.-kat. cirkev - rekonštrukcia kaplnky - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018-2022 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová