HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 22. zasadnutie MsZ, konaného dňa 05.06.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Schválenie predloženia projektového zámeru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová