HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 21. zasadnutie MsZ, konaného dňa 10.05.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Schválenie bodov rokovania - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - E. Motýľová - zmena poradia bodov rokovania 14 na 4 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - prejednanie žiadosti o podchod ZŠR - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Šimon Vaňo    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Program rkokovania ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Voľba návrhovej komisie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr., Ing. Anna Mihoková    

   Nehlasovali:
PaeDr. Jozef Miko      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 04.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov/školné/ - p. Lenková - čl. 4 CVČ - mesačne 4 €, 2. b) dospelá osoba - mesačne suma 20 € - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr., Ing. Anna Mihoková      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 04.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov/školné/ - p. Motýľová - čl. 2 a) druhý nástroj 6 €, c) 40 €, individuálna forma 15 € - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš  Tibor Kostovčík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 04.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov/školné/ - ako celok -schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková PaeDr. Jozef Miko
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 05.
Správa o výsledkoch kontrol - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 06.
Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
 Matúš Pažický      

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 07.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 08.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 09.
Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2017 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Sabinov za rok 2017 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - Vystúpenie riaditeľky MsKS - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - p. Mihoková - cena mesta pre Ing. P. Molčana - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ján Fekiač Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela Lenková Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - p. Lenková - hlasovanie za každého zvlášť - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko PhDr. Mária Zagrapanová    

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - cena mesta - Horská služba Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - cena mesta - združenie Seleziánov - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing., PhD. Marek  Hrabčák PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Proti:
 Tibor Kostovčík      

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Petícia proti výstavbe chodníka z Ulice Moyzesova 95 na Ulicu Gen. Svobodu 20 - Udelenie slova p. Machaj - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Petícia proti výstavbe chodníka z Ulice Moyzesova 95 na Ulicu Gen. Svobodu 20 - p. Fekiač - návrh na vytvorenie komisie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Mgr. Šimon Vaňo  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Petícia proti výstavbe chodníka z Ulice Moyzesova 95 na Ulicu Gen. Svobodu 20 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Prejednanie žiadosti o. z. Lienka Sabinov o zmenu v sieti škôl a školských zariadení - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - spôsob prevodu majetku - Oceľová konštrukcia - senník šk. majetku - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - vystúpenie občanov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Ján Fekiač Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - p. Hrabčák - stiahnutie bodu z rokovania a prejednanie cenníka - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík    

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst  Jozef Kropiľák PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - p. Čekan - dodatok č. 1 k zmluve o nájme - zmena dátumu geom. plánu - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - zmluva o prenájme - pozemky kpt. Nálepku - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 15.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - Seniorvital - návrh na neschvalenie žiadosti o predaj pozemkov pod nehnuteľnosťami - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 za mesto Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Mgr., Ing. Anna Mihoková      

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany“ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o poskytnutie NFP na projekt: „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov“ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková  

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 19.
Urbanistická štúdia IBV Orkucany ­ výber variantného riešenia - schválený variant č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová PhDr. Mária Zagrapanová

   Proti:
Mgr. Šimon Vaňo      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 20.
Rôzne - vystúpenie p. Štofu - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Motýľová