HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 19. zasadnutie MsZ, konaného dňa 14.12.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Doplnenie bodu programu - dotácia ulica Poľná - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - M. Pažický - doplnenie bodu programu 15 - žiadosť o dotáciu o vnútroblok Komenského - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška Mgr. Peter Labanc
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - program MsZ ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - voľba návrhovej komisie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Daniela Lenková  Matúš Pažický  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 04.
Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 05.
Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 - J. Miko - navýšenie výdavkov o 12.000 € do kapitoly kultúra a šport na knihu Sabinov v starých pohľadniciach - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 05.
Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 - Rozpočet ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 06.
Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby - F. Gardoš - zvýšenie úhrady stravného z 0,39 € na 0,49 € - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr., Ing. Anna Mihoková    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 06.
Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby - VZN ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr., Ing. Anna Mihoková    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 07.
VZN mesta Sabinov č. ..... o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018 - J. Kropiľák - navýšenie dotácie pre neškolské zariadenia na žiaka na 100% - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Proti:
Ing. František Gardoš  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková  

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 07.
VZN mesta Sabinov č. ..... o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018 - VZN ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 08.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2016/2017 - berie navedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 09.
Investičný zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - Ulica Mlynská blok A3 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 1. záložné právo k nehnuteľnosti bytový dom Mlynská 2 s pozemkom v prospech ŠFRB - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 2. návrh na určenie spôsobu prevodu majetku mesta - Červená Voda - k. ú. Zálesie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 3. návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku ul. Šancová - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 4. návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku k. ú. Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov - M. Hrabčák - návrh zmeny cien v cenníku o nájme nebytových priestorov - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing. Ján Fekiač  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov - M. Hrabčák - návrh cenníka za užívanie pozemkov - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Šimon Vaňo    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov - Cenník ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Návrh na zrušenie Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Žiadosť o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná - zrušenie uznesenia 245/2017 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Žiadosť o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 13
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Matúš Pažický      

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Ján Fekiač Mgr. Peter Labanc    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Vnútroblok Komenského - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Juraj Ružbarský